Driftsplan Gråsten Statsskovdistrikt 2001-2015

Adsbøl Dam

Skov nr. 302

Kort nr. 8

Areal i alt 4 ha, heraf skovbevokset 2 ha

Beliggenhedskommune:

Gråsten

 

bøg

ha

strandeng mv

ha

eg

2 ha

eng, mose, sø

ha

alø

ha

overdrev, hede

ha

nål

ha

stormfald

ha

andet

2 ha

Generelt

Adsbøl Dam ligger nordøst for Gråsten, og lige øst for Gråsten Landbrugsskole. Området har form som en slugt, hvis siden skråner ned mod Fiskbækken i bunden af slugten.
Området ligger i regionplanmæssig sammenhæng i et område af særlig landskabelig værdi.
Området er åbent, da det drives som græsningsskov. Adsbøl Dam er spredt bevokset med gamle og mellemaldrende egetræer.
I driften af Adsbøl Dam er hensynet til naturbeskyttelsen det vigtigste.

Kulturhistorie

I 1920-30 blev der anlagt karpedamme i Adsbøl Dam. Stemmeværkerne er senere blevet sprunget væk, men der findes stadig rester af de stemmeværker, der stemmede Fiskbækken op til brug for karpedriften.

Arealstatus

Adsbøl Dam er udlagt til græsningsskov i henhold til naturskovsstrategien.

Skovdrift

I Adsbøl Dam træder den egentlige skovdrift i baggrunden, da formålet med arealet er at vedligeholde en lysåben græsningsskov. De gamle ege overholdes længst muligt. Arealet med mellemaldrende ege drives med henblik på senere at overtage de gamle eges plads.

Drift af naturområder

Området drives fortsat som græsningsskov med kreaturgræsning

Jagt, vildtpleje og fiskeri

I Adsbøl dam har Kongehuset jagtretten. Distriktet driver kun begrænset jagt i området.

Friluftsliv

Adsbøl Dam ligger lige op ad Adsbøl, og ca. 1,5 km. fra Gråsten. Arealet ligger forholdsvist afsides. Jernbanen går lige øst om Adsbøl Dam, med da overgangen blev lukket blev adgangsforholdene til området væsentligt forringet.

Adsbøl Dam indgår i en vandretursfolder i serien "Spor i Landskabet". Folderen er udarbejdet i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole.