Driftsplan Gråsten Statsskovdistrikt 2001-2015

6.13 Lambjerg Indtægt

Skov nr. 201

Kort nr. 4

Areal i alt 98 ha, heraf skovbevokset 69 ha

Beliggenhedskommune:

Augustenborg

bøg

59 ha

strandeng mv

17 ha

eg

2 ha

eng, mose, sø

7 ha

alø

6 ha

overdrev, hede

ha

nål

2ha

andet

5 ha

Generelt

Lambjerg Indtægt ligger umiddelbart vest for Høruphav, og fungerer som byskov til denne. Byens lystbådehavn grænser op til skoven. Lambjerg Indtægt gennemskæres af Sdr. Landevej, der deler skoven i en nordlig og en sydlig del. Skovens bevoksninger består overvejende af mellemaldrende bøg.
Lambjerg Indtægt er kendetegnet ved det 28 ha store område, Trillen, der udgør knap 1/3 af skovområdet. Trillen har tidligere været udnyttet til græsning (indtil for ca. 40 år siden). Den har dels været udlejet og dels fungeret som tjenestejord til skovløber-stedet Lambjerghus. Udnyt-telsen var betinget af at grøfterne samt udløbet til Sønderborg Bugt blev hyppigt vedligeholdt, hvilket blev opgivet efter en storm i 1962. Herefter er der dannet et større område med vand, der nu er en yndet fuglelokalitet. Skovdistriktet administrerer nu området som fuglereservat.

Trillen er meget besøgt af publikum, der går langs stranden eller iagttager fuglelivet. Gendarmstien går igennem Lambjerg Indtægt, i skovkanten ud mod Trillen.

Landskab og jordbundsforhold

Terrænet skråner mod syd. Jordbunden består af leret muld med god vandafledning. I midten af skoven, nord for vejen, ligger lavbundsarealet Bukkemosen, der er afvandet af flere grøfter. Bukkemosen er i 2000 blevet tilplantet med Ask, og fremover vil grøfterne blive opgivet (nogle lukkes aktivt) for at genskabe den tidligere vådtilstand.
Langs kysten og rundt om Vælddam er der et marint forland, som er dannet siden stenalderen.

Kulturhistorie

Spredt i skoven, og især langs vejen mellem Sønderborg og Høruphav, findes en del fortidsminder. I skoven er registreret 20 gravhøje, 6 tuegrave og 3 skålsten. Bopladsaflejringer fra yngre stenalder er fundet ved Lille Trille og Store Trille. Der findes også en enkelt dansk krigergrav (også et fortidsminde) fra 1864. Her ligger den sidste faldne soldat (dragon) fra kampen ved Preussernes overgang til Als d. 29/6 1864. Graven findes lige øst for skovløberstedet, tæt op mod Sdr. Landevej. Inde i skoven løber "Fiskerstien" parallelt med Sdr. Landevej. Stien, der er en del af den tidligere forbindelsesvej mellem Sønderborg og Høruphav, løber også gennem Sønderskoven og ind i Sønderborg. "Fiskerstien" har fået sit navn efter fisketransporten fra havnen i Høruphav til markedet i Sønderborg.

Arealstatus

Skoven ligger i regionplanmæssig sammenhæng i turistområde og område af særlig landskabelig værdi, den sydlige del i naturområde, den nordlige del i jordbrugsområde med naturinteresser.
Hele Lambjerg Indtægt er udlagt som B-skov. I B-skove skal der være fred og ro af hensyn til de skovgæster der søger stilhed, og der gives ikke tilladelse til organiserede aktiviteter. B-skovs status opretholdes for den sydlige del af skoven, idet denne er mest besøgt af den stille skovgæst. I den nordlige del af skoven kan der fremover gives tilladelse til organiserede aktiviter (løb m.m.). Ved denne opdeling tilgodeses flere grupper af friluftsliv, og sigtet med B-skovsordningen bevares.
Trillen er udlagt som fuglereservat. Ved skovdriften samt ved anlæg af publikumsfaciliteter m.v. skal der i den sydlige del af skoven tages hensyn til, at Trillen sikres den fred der er nødvendig for at udgøre et godt raste- og yngleområde for fugle. Der arbejdes med forskellige plejemuligheder for Trillen.

En lille del af afd. 176, samt en smal bræmme langs Gendarmstien i afd. 175 er udpeget til henholdsvis plukhugst og urørt skov i henhold til naturskovstrategien.

Skovdrift

Det vigtigste driftsformål i skovens nordlige del er produktion af løvtræ af høj kvalitet. Mod syd tager skovdriften i højere grad hensyn til de rekreative muligheder.

Skovens løvtræ udgøres stort set af bøg, der forynges naturligt. Jordbunden er velegnet til dette. Det er ønskeligt at ask i stigende grad indgår i blanding med bøg. Lind og fuglekirsebær vil blive brugt til at sikre et varieret skovbillede. Nåletræet har især berettigelse som variation, og der skal på længere sigt være små nåletræsholme spredt i skoven. Holmene får lov at vokse op til skjul for vildtet og til variation i skovbilledet, for senere at findes som et antal store nåletræer spredt i løvskoven. Nåletræsarealet vil falde, men antallet af trægrupper med nål - særligt med skovfyr og sitkagran - vil øges. Se i øvrigt afsnittet "Anvendelse af nåletræ i løvskove".
På grund af den beskedne forekomst af foryngelsesmodne bevoksninger, er foryngelsesaktiviteterne begrænset, der forynges kun 4 ha i de kommende 15 år. Nåletræ, som egentlige bevoksninger forsvinder.

Drift af naturområder

Oprensning af grøfter i lavbundsarealet Bukkemosen må for tiden ske jævnligt, men med et ændret træartsvalg vil oprensningen langsomt ophøre, og området vil blive mere vådt.

På Trillen søges den nuværende tilstand opretholdt. Mulighederne for at pleje de tørreste områder med græsning undersøges.

Naturområderne i skoven er desuden beskrevet i bilag 5, side 17-19.

Jagt, vildtpleje og fiskeri

I skoven har Kongehuset jagtretten.

Friluftsliv

Trillen er et meget besøgt område, idet en sti gør det muligt at gå hele vejen rundt. Stiforløbet og eventuelle publikumsfaciliteter skal fortsat placeres så færdslen ikke medfører en forstyrrelse af fuglene. Sydligst på Trillen står et fugletårn, der dels har til formål at give udsigt til fuglene, og dels skal koncentrere observationerne fra ét sted.

Lige øst for havnen er der på Trillen udlagt et areal med bålplads, hvor løse hunde er tilladt, og hvor der gives tilladelse til teltslagning – ofte i forbindelse med arrangementer på havnen.

Gendarmstien går gennem skovens sydlige del. Derudover er der nogle mindre trampestier. Stien gennem skoven, ved nordkanten af Trillen, vil fremover ikke blive vedligeholdt.

Syd for Sdr. Landevej ligger et antal P-pladser. Den største plads, der er nærmest Høruphav, har direkte adgang til Trillen og området omkring havnen.

Konsekvenser

Løvtræprocenten vil i 2015 være 100, når der ses bort fra de mindre nåletræsholme som indbringes i løvskoven. Forrådet pr ha skovbevokset areal vil stige fra omkring 240 m3 til knap 290 m3 som følge af den aldersstigning bevoksningerne i Lambjerg Indtægt undergår i løbet af de kommende 15 år og som følge af den beskedne foryngelsesaktivitet.