Driftsplan Gråsten Statsskovdistrikt 2001-2015

6.23 Nydam Mose

Skov nr. 214

Kort nr. 5

Areal i alt 3 ha, heraf skovbevokset 0 ha

Beliggenhedskommune:

Sundeved

bøg

ha

strandeng mv

ha

eg

ha

eng, mose, sø

3 ha

alø

ha

overdrev, hede

ha

nål

ha

stormfald

ha

andet

ha

Generelt

Nydam Mose ligger 1,5 km. nordvest for Vester Sottrup på Sundeved. En del af mosen samt Nydamhuset er i statens eje.

Landskab og jordbundsforhold

Mosen ligger i den ene af to tunneldale, der er grundlaget for udpegningen hos Sønderjyllands Amt som geologisk interesseområde nr. 8: Tunneldale under Lillebæltsgletscheren. I det meste af lavningen findes nu eng eller mose, samt en sø helt ude ved Als Sund.

Arealstatus

Mosen er fredet ved fredningsnævnet i 1992 på grund af de mange oldsager der endnu ligger deri.
Mosen ligger i regionplanmæssig sammenhæng i et værdifuldt landskab og jordbrugsområde med naturinteresser.

Kulturhistorie

Nydam Mose er en offermose som rummer mange oldsager fra store våbenofringer i jernalderen. Der er fundet i alt tre både, store mængder våben og flere andre genstande. Der befinder sig stadig en mængde oldsager i mosen, men bevaringsforholdene er ikke optimale. En arbejdsgruppe under Nationalmuseet har lavet en statusrapport om bevaringsforholdene i Nydam Mose, hvori der peges på at padderokker er et akut problem, da rødderne gennemborer trædelene. Der ønskes også sikret en øget tørvedannelse ved hævning af vandstanden.

Arealdrift

Nogle af moselodderne græsses med kvæg. Der igangsættes et projekt til bekæmpelse af padderokker, idet der på forsøgsbasis udlægges fiberdug og foretages slåning. Endvidere indgår planer om opkøb af arealer og vandstandshævning i et større naturforvaltningsprojekt.

Jagt, vildtpleje og fiskeri

Der drives ikke jagt i området.

Friluftsliv

Nydamselskabet lejer Nydamhuset hvor der er opholdsmulighed for forskere, og det rummer endvidere udstillingsmateriale. Nydamselskabet har endvidere opstillet to informationshuse som skal indeholde beskrivelse af projekter og aktuelle aktiviteter. Nydamstien passerer området og fortsætter til Sandbjerg og langs Als Sund til Sottrupskov.